scapular bone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scapular bone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scapular bone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scapular bone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scapular bone

    * kỹ thuật

    y học:

    xương vai