scalding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scalding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scalding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scalding.

Từ điển Anh Việt

 • scalding

  * tính từ

  nóng đủ để làm bỏng

  * phó từ

  cực kỳ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scalding

  * kinh tế

  sự chần

  sự đun nóng

  sự luộc

  sự trụng nước sôi

  * kỹ thuật

  vật lý:

  sự tẩy hấp

  sự tẩy nấu