scalding tub propeller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scalding tub propeller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scalding tub propeller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scalding tub propeller.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scalding tub propeller

    * kinh tế

    băng đẩy vào thùng chần