scalding room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scalding room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scalding room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scalding room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scalding room

    * kinh tế

    công đoạn chần