scalding chamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scalding chamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scalding chamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scalding chamber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scalding chamber

    * kinh tế

    buồng xông khói

    phòng nhúng nước sôi