scalding tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scalding tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scalding tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scalding tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scalding tank

    * kinh tế

    thùng chần