savouring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

savouring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm savouring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của savouring.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • savouring

  Similar:

  tasting: taking a small amount into the mouth to test its quality

  cooking was fine but it was the savoring that he enjoyed most

  Synonyms: savoring, relishing, degustation

  taste: have flavor; taste of something

  Synonyms: savor, savour

  savor: give taste to

  Synonyms: savour

  savor: taste appreciatively

  savor the soup

  Synonyms: savour

  enjoy: derive or receive pleasure from; get enjoyment from; take pleasure in

  She relished her fame and basked in her glory

  Synonyms: bask, relish, savor, savour

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).