sarah vaughan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sarah vaughan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sarah vaughan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sarah vaughan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sarah vaughan

    Similar:

    vaughan: United States jazz singer noted for her complex bebop phrasing and scat singing (1924-1990)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).