sarah siddons nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sarah siddons nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sarah siddons giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sarah siddons.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sarah siddons

    Similar:

    siddons: English actress noted for her performances in Shakespearean roles (1755-1831)

    Synonyms: Sarah Kemble Siddons

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).