sarah kemble siddons nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sarah kemble siddons nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sarah kemble siddons giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sarah kemble siddons.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sarah kemble siddons

    Similar:

    siddons: English actress noted for her performances in Shakespearean roles (1755-1831)

    Synonyms: Sarah Siddons

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).