sampled servo (ss) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sampled servo (ss) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sampled servo (ss) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sampled servo (ss).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sampled servo (ss)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sécvô lấy mẫu