sampled data system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sampled data system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sampled data system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sampled data system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sampled data system

  * kỹ thuật

  đo lường & điều khiển:

  hệ dữ liệu đã lấy mẫu

  điện lạnh:

  hệ dữ liệu lấy mẫu

  hệ dữ liệu rời rạc