salinity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salinity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salinity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salinity.

Từ điển Anh Việt

 • salinity

  /sə'liniti/

  * danh từ

  tính mặn (của nước...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • salinity

  * kinh tế

  tính mặn

  * kỹ thuật

  độ mặn

  độ muối

  hàm lượng muối

  nồng độ muối

  xây dựng:

  độ chứa muối

  tính mặn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • salinity

  Similar:

  salt: the taste experience when common salt is taken into the mouth

  Synonyms: saltiness

  brininess: the relative proportion of salt in a solution