salary review nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salary review nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salary review giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salary review.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salary review

    * kinh tế

    xét lại lương