sacramental manduction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sacramental manduction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sacramental manduction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sacramental manduction.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sacramental manduction

    Similar:

    communion: the act of participating in the celebration of the Eucharist

    the governor took Communion with the rest of the congregation

    Synonyms: Holy Communion, manduction

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).