relationship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

relationship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm relationship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của relationship.

Từ điển Anh Việt

 • relationship

  /ri'leiʃnʃip/

  * danh từ

  mối quan hệ, mối liên hệ

  the relationship between the socialist countries is based on proletarian internationalism: quan hệ giữa các nước xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ sở chủ nghĩa quốc tế vô sản

  sự giao thiệp

  to be in relationship with someone: đi lại giao thiệp với ai

  tình thân thuộc, tình họ hàng

  the relationship by blood: tình họ hàng ruột thịt

 • relationship

  hệ thức, liên hệ, sự quan hệ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • relationship

  * kinh tế

  mối quan hệ

  sự quan hệ

  sự tương quan

  * kỹ thuật

  mối quan hệ

  mối tương quan

  quan hệ

  sự liên hệ

  sự phụ thuộc

  sự tương quan

  điện lạnh:

  hệ thức

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • relationship

  a relation between people; (`relationship' is often used where `relation' would serve, as in `the relationship between inflation and unemployment', but the preferred usage of `relationship' is for human relations or states of relatedness)

  the relationship between mothers and their children

  Synonyms: human relationship

  a state of connectedness between people (especially an emotional connection)

  he didn't want his wife to know of the relationship

  a state involving mutual dealings between people or parties or countries

  Similar:

  kinship: (anthropology) relatedness or connection by blood or marriage or adoption

  Synonyms: family relationship