related key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

related key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm related key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của related key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • related key

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khóa liên kết