regime nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

regime nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm regime giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của regime.

Từ điển Anh Việt

 • regime

  /rei'ʤi:m/ (régime) /rei'ʤi:m/

  * danh từ

  chế độ, chính thể

  democratic regime: chế độ dân chủ

  feudal regime: chế độ phong kiến

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • regime

  * kinh tế

  chế độ

  chính quyền

  chỉnh thể

  * kỹ thuật

  chế độ (dòng chảy, thủy nhiệt)

  trạng thái

  xây dựng:

  tình hình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • regime

  Similar:

  government: the organization that is the governing authority of a political unit

  the government reduced taxes

  the matter was referred to higher authorities

  Synonyms: authorities

  regimen: (medicine) a systematic plan for therapy (often including diet)