purchasing manager nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purchasing manager nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purchasing manager giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purchasing manager.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • purchasing manager

  * kinh tế

  giám đốc mua hàng

  * kỹ thuật

  điện:

  trưởng phòng mua hàng

  trưởng phòng tiếp liệu