pseudo timer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudo timer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudo timer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudo timer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pseudo timer

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giả bộ định thờI