pseudo color nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudo color nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudo color giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudo color.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pseudo color

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mầu giả