provost sergeant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

provost sergeant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm provost sergeant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của provost sergeant.

Từ điển Anh Việt

  • provost sergeant

    /provost sergeant/

    * danh từ

    đội trưởng hiến binh