provost court nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

provost court nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm provost court giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của provost court.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • provost court

    a military court for trying people charged with minor offenses in an occupied area

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).