provisional irish republican army nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

provisional irish republican army nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm provisional irish republican army giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của provisional irish republican army.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • provisional irish republican army

    Similar:

    irish republican army: a militant organization of Irish nationalists who used terrorism and guerilla warfare in an effort to drive British forces from Northern Ireland and achieve a united independent Ireland

    Synonyms: IRA, Provisional IRA, Provos

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).