propensity to import nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

propensity to import nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm propensity to import giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của propensity to import.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • propensity to import

    * kinh tế

    khuynh hướng nhập khẩu