presidential election cycle theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

presidential election cycle theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm presidential election cycle theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của presidential election cycle theory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • presidential election cycle theory

    * kinh tế

    lý thuyết chu kỳ bầu cử tổng thống