preservative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preservative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preservative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preservative.

Từ điển Anh Việt

 • preservative

  /pri'zə:vətiv/

  * tính từ

  để phòng giữ, để gìn giữ, để bảo quản, để bảo tồn, để duy trì

  preservative measure: biện pháp phòng giữ

  preservative drug: thuốc phòng bệnh

  * danh từ

  thuốc phòng bênh

  biện pháp phòng giữ

  (hoá học) chất phòng phân hu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • preservative

  * kinh tế

  chất bảo quản

  phương tiện bảo quản

  * kỹ thuật

  bảo quản

  bảo vệ

  biện pháp bảo vệ

  chất bảo quản

  giữ gìn

  xây dựng:

  ngừa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • preservative

  a chemical compound that is added to protect against decay or decomposition

  tending or having the power to preserve

  timbers should be treated with a preservative substance