preservative paint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preservative paint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preservative paint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preservative paint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preservative paint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sơn bảo quản