preservative treatment of timber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preservative treatment of timber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preservative treatment of timber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preservative treatment of timber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preservative treatment of timber

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự xử lý bảo quản gỗ