preservative effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preservative effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preservative effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preservative effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preservative effect

    * kinh tế

    tác dụng dự trữ