preservative agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preservative agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preservative agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preservative agent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preservative agent

    * kỹ thuật

    chất bảo quản