preservation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preservation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preservation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preservation.

Từ điển Anh Việt

 • preservation

  /,prevə:'veiʃn/

  * danh từ

  sự giữ, sự gìn giữ, sự bảo quản, sự bảo tồn, sự duy trì

  in an excellent state of preservation; in [a state of] fair preservation: được bảo quản rất tốt

  sự giữ để lâu (thức ăn, quả thịt...) (bằng cách đóng hộp, ướp muối, nấu thành mứt...)

  (hoá học) sự giữ cho khỏi phân hu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • preservation

  * kinh tế

  sự bảo quản

  sự đóng hộp

  * kỹ thuật

  bảo quản

  bảo toàn

  bảo trì

  duy trì

  sự bảo quản

  sự bảo toàn

  sự bảo vệ

  sự giữ gìn

  toán & tin:

  sự gìn giữ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • preservation

  the activity of protecting something from loss or danger

  Synonyms: saving

  the condition of being (well or ill) preserved

  a process that saves organic substances from decay

  Similar:

  conservation: an occurrence of improvement by virtue of preventing loss or injury or other change