poultry yard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poultry yard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poultry yard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poultry yard.

Từ điển Anh Việt

  • poultry yard

    /'poultrijɑ:d/

    * danh từ

    sân nuôi gà vịt