portraying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

portraying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm portraying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của portraying.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • portraying

  Similar:

  depicting: a representation by picture or portraiture

  Synonyms: depiction, portrayal

  portray: portray in words

  The book portrays the actor as a selfish person

  portray: make a portrait of

  Goya wanted to portray his mistress, the Duchess of Alba

  Synonyms: depict, limn

  impersonate: assume or act the character of

  She impersonates Madonna

  The actor portrays an elderly, lonely man

  Synonyms: portray

  portray: represent abstractly, for example in a painting, drawing, or sculpture

  The father is portrayed as a good-looking man in this painting

  Synonyms: present

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).