portable crusher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

portable crusher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm portable crusher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của portable crusher.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • portable crusher

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy đập vỡ di động