portable counter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

portable counter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm portable counter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của portable counter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • portable counter

    * kỹ thuật

    máy tính cầm tay