popular music genre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

popular music genre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm popular music genre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của popular music genre.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • popular music genre

    Similar:

    popular music: any genre of music having wide appeal (but usually only for a short time)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).