popularize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

popularize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm popularize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của popularize.

Từ điển Anh Việt

 • popularize

  /'pɔpjuləraiz/ (popularise) /'pɔpjuləraiz/

  * ngoại động từ

  đại chúng hoá

  truyền bá, phổ biến

  làm cho quần chúng ưa thích, làm cho nhân dân yêu mến

  mở rộng (quyền bầu cử...) cho nhân dân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • popularize

  cater to popular taste to make popular and present to the general public; bring into general or common use

  They popularized coffee in Washington State

  Relativity Theory was vulgarized by these authors

  Synonyms: popularise, vulgarize, vulgarise, generalize, generalise

  make understandable to the general public

  Carl Sagan popularized cosmology in his books

  Synonyms: popularise