vulgarise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vulgarise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vulgarise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vulgarise.

Từ điển Anh Việt

 • vulgarise

  /'vʌlgəraiz/ (vulgarise) /'vʌlgəraiz/

  * ngoại động từ

  thông tục hoá, tầm thường hoá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • vulgarise

  debase and make vulgar

  The Press has vulgarized Love and Marriage

  Synonyms: vulgarize

  Similar:

  popularize: cater to popular taste to make popular and present to the general public; bring into general or common use

  They popularized coffee in Washington State

  Relativity Theory was vulgarized by these authors

  Synonyms: popularise, vulgarize, generalize, generalise

  vulgarize: act in a vulgar manner

  The drunkard tends to vulgarize