popularity contest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

popularity contest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm popularity contest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của popularity contest.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • popularity contest

    competition (real or figurative) for popular support

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).