polymer orientation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polymer orientation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polymer orientation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polymer orientation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • polymer orientation

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự định hướng polime