pinus sylvestris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pinus sylvestris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pinus sylvestris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pinus sylvestris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pinus sylvestris

    Similar:

    scotch pine: medium large two-needled pine of northern Europe and Asia having flaking red-brown bark

    Synonyms: Scots pine, Scotch fir

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).