pillow joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pillow joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pillow joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pillow joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pillow joint

    * kỹ thuật

    khớp cầu