pillow fight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pillow fight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pillow fight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pillow fight.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pillow fight

    a child's game of fighting with pillows

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).