phenolic resin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phenolic resin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phenolic resin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phenolic resin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • phenolic resin

  * kỹ thuật

  nhựa phenolic

  xây dựng:

  nhựa fenon

  nhựa phênol

  điện lạnh:

  nhựa phenol

  hóa học & vật liệu:

  nhựa phênolic

  điện:

  nhựa phênon

Từ điển Anh Anh - Wordnet