phenolic foam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phenolic foam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phenolic foam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phenolic foam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phenolic foam

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bọt phenolic