phenolic cotton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phenolic cotton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phenolic cotton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phenolic cotton.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phenolic cotton

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bông phenol