phenolic plastic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phenolic plastic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phenolic plastic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phenolic plastic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • phenolic plastic

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  chất dẻo fenon

  chất dẻo phenolic

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • phenolic plastic

  a plastic consisting of phenolic resins

  Synonyms: phenolic urea