phaseolus limensis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phaseolus limensis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phaseolus limensis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phaseolus limensis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • phaseolus limensis

    Similar:

    lima bean: bush or tall-growing bean plant having large flat edible seeds

    Synonyms: lima bean plant

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).