phaseolus acutifolius latifolius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phaseolus acutifolius latifolius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phaseolus acutifolius latifolius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phaseolus acutifolius latifolius.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • phaseolus acutifolius latifolius

    Similar:

    tepary bean: twining plant of southwestern United States and Mexico having roundish white or yellow or brown or black beans

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).